ראשי » הגות ועיון » שייע

שייע

₪84.00   67.20

תיאור

תיאור

לא קמה לנו דמות ציבורית כישעיהו ליבוביץ (1994-1902) – כה חדה בהבחנותיה ואבחוניה, רהוטה בהתבטאויותיה, ישרת דרך ואנושית כל כך. מבחינה זו, ומבחינות רבות נוספות, ליבוביץ היה יחיד בדורו, וכזה הוא נותר אף לאחר הסתלקותו.

מבוא

מבוא

“מותר לאדם לשנות את השקפתו” תקופת החיים של פרופ’ ישעיהו ליבוביץ שבה נדון כאן קצרה יחסית: כחמש שנים של פעילות אינטנסיבית בשלוחה הגרמנית של תנועת המזרחי – שם שבמקורו הוא קיצור של “מרכז רוחני” – ובמסגרות אשר צמחו בצִלה, כמו “צעירי מזרחי” ועוד. ליבוביץ (1903-1994) הגיע לברלין מריגה בשנת 1919 ונראה שהקדיש את שנותיו הראשונות בעיקר ללימודים. רק אחרי שקיבל תואר ד”ר לכימיה, ורק אחרי שעבר לקלן, בסוף שנת 1928, התפנה לעסוק בענייני ציבור, כשהכוונה בעיקר לציבור המקורבים לתנועת המזרחי, שמצאה את המשכה במפלגה הדתיתֿלאומית (מפד”ל) במדינת ישראל. נראה שבעיר זו פגש את גרטה לבית וינטר (Winter, 1907-2001), שהייתה לימים לרעייתו. בעיר זו שהו השניים עד סוף שנת 1931, ושם פרסם מספר ניכר של מאמרים. אחרֿכך הם עברו לעיר האוניברסיטאית היידלברג ואחרי עליית הנאצים לשלטון – לבזל שבשווייץ, שם השלים ליבוביץ את לימודי הרפואה. בשנת 1933 – התאריך שבו מסתיים ספרנו – עלו בניֿהזוג ליבוביץ. את דבריו פרסם ליבוביץ בכמה במות: בשבועון הציוני של יהודי קלןKölner Jüdisches Wochenblatt; בשבועון הכללֿציוני, הייצוגי והמוביל של ציוני מרכז אירופה, Jüdische Rundschau, שעורכו, רוברט וולטש (Weltsch, 1891-1982), נטה חסד ל”ברית שלום”; בירחון הרעיוני של תנועת המזרחי בשפה הגרמנית, Zion; ובחוזרים פנימיים, משוכפלים, של “צעירי מזרחי” ושל תנועת “ברית חלוצים דתיים” (ראו להלן). זאת ועוד: כמה מן המכתבים האישיים לחברים שונים בתנועות שבהן היה חבר הועתקו עלֿידי מקבליהם והופצו עלֿידיהם. לבד ממקורות אלה כולל ספר זה גם כמה מקורות משל אחרים, כגון מאמר פרידה שנכתב לרגל מעברו של ליבוביץ מקלן להיידלברג (ראו מקור 35), ומאמרים אחרים משל בניֿפלוגתא שלו. בחרנו להוסיף דברים אלה כיוון שהם עשויים לסייע לקוראים הן בהבנת דבריו של ליבוביץ והן בהתרשמות מן האווירה ששררה בקרב התנועות שאת חבריהן ביקש להנהיג. בקובץ מופיעים גם כמה מאמרי שחרות של גרטה וינטר; למרבה הפלא, אולי, כבר בראשית דרכה נקטה הגב’ ליבוביץ לעתיד עמדות אשר סתרו את אלו של ד”ר ליבוביץ, אך בישרו עמדות שהוא עתיד היה לאמץ כעבור כֿ40 שנים – מצב דברים מעניין המצדיק, כשלעצמו, את המאמצים שהושקעו בספר זה. המכתבים, המאמרים והפרוטוקולים הכלולים כאן דנים רובם ככולם בעניינים הנוגעים לנעשה בעולמם של חברי התנועות והארגונים שבהם “שייע”, הוא ד”ר ליבוביץ הצעיר, ורעייתו גרטה, היו חברים פעילים ובעלי השפעה. כדי שהדברים יהיו נהירים לקוראים בני זמננו וארצנו, מן הדין להציג את הרקע התנועתיֿמפלגתי שבו התקיימו ופעלו תנועות, גופים וארגונים אלה בתקופת הזמן הקצרה יחסית שהשניים תרמו להם מלהטם.

המשך

המשך

לא ידוע דבר על מעורבות של ליבוביץ ו/או של רעייתו לימים בארגונים ציוניים ויהודיים בראשית שנות העשרים או באמצען; בשנים אלו היו השניים בגיל שבו צעירים בני בתים בורגניים שלמדו בגימנסיה או באוניברסיטה התחילו לגלות מעורבות באחת מן המסגרות הרבות שדמו לתנועות נוער, ושנמצאו בכל עיר כמעט בגרמניה, מולדתן של תנועות הנוער בכלל ושל תנועות נוער יהודיות וציוניות בפרט. מן הסתם היה אז ליבוביץ, שהגיע שנים ספורות קודםֿלכן מלטביה עם ציפיות אקדמיות גדולות, שקוע בלימודיו וחלק מן המסגרות שבהן עתידים היו השניים להיות פעילים באו לעולם רק לקראת סוף שנות העשרים. מה שהיווה מלכתחילה, לדידם, מוקד של הזדהות אידאולוגית ושימש כמסגרתֿעל לכל פעילויותיהם (כפי שישתקפו להלן), הייתה תנועת המזרחי הגרמנית – הסניף האמיד יחסית של תנועת המזרחי העולמית (שעיקר כוחה היה בפולין), ושנודעה לרוב בשם “הברית העולמית של המזרחי”. למרבה הצער, אין מחקר מקיף על תנועת המזרחי או על שלוחתה בגרמניה. בדומה, אין גם מחקרים של ממש על מסגרות המשנה אשר פעלו תחת ה”גג” של תנועת המזרחי הגרמנית (ושבהן היו בניֿהזוג פעילים), ומשום כך נצטרך לספק מעט מידע ראשוני נחוץ על: (א) “צעירי מזרחי” (מכאן ואילך צ”מ); (ב) “ברית הנוער של תורה ועבודה החלוץ המזרחי” (מכאן ואילך: ברית הנוער); (ג) “ברית חלוצים דתיים” (מכאן ואילך: בח”ד). ננסה לשרטט כאן בקיצור נמרץ דיוקנאות של גופים אלה, ובעיקר מנקודתֿהראות של פעילותם של בניֿהזוג במסגרתם; פעילות זו הייתה מבורכת לא רק בשל אישיותם ומרצם, אלא גם בשל העובדה שייסודן של שלוש מסגרות אלה אירע בנסיבות שבהן יכלו השניים להיות מעורבים בפועל – אם במישרין ואם בעקיפין – מראשית פעולתן. ולא ייפקד כאן גם תיאור קצר של (ד) הסתדרות תנועת המזרחי בגרמניה; ושל (ה) הברית העולמית של תנועת המזרחי – שתיהן יתוארו מנקודתֿהראות של פועלו של ליבוביץ בשורותיה של הראשונה ושל יחסו כלפי האחרונה. ולבסוף – נקדיש כמה מילים לתנועה ייחודית שצמחה בקרב חלק מן האורתודוקסיה בגרמניה, שברובה לא פרשה מן הקהילות ושלא ראתה במפלגת אגודת ישראל את ביתה האידאולוגי – (ו) “תורה ועבודה” – תנועה שעשתה ניסיון מעניין ליצור משקל נגד לאידאולוגיה ולסיסמה הכובשת – “תורה עם דרך ארץ”, של הניאוֿאורתודוקסיה מבית מדרשו של הרב ש”ר הירש (Hirsch, 1808-1888) – שבפועל היוו חבריה מיעוט לא גדול בקרב שומרי המצוות ביהדות גרמניה.

דגשים

דגשים

בברלין שימש ליבוביץ כאסיסטנט של הביוכימאי הנודע קרל נויברג (Neuberg, 1877-1956), מנהל מכון קייזר וילהלם לביוכימיה, ומי שבמכתב מֿ21 בנובמבר 1927 המליץ עליו בפני ברונו קיש (Kisch, 1890-1966), קרדיולוג ופרופ’ באוניברסיטת קלן, שהיה למעסיקו ולמדריכו; וכך כותב נויברג על ליבוביץ הצעיר: “בעל כשרון תיאורטי מובהק, בעל הכשרה מקצועית מעולה, ניחן בראש ביקורתי (kritischer Kopf) מן השורה הראשונה, בעל יכולת ביצוע וגם ידע מדהים (stupendes Wissen), ובוֿבזמן – מרצה אקדמי (Dozent) מלידה” (אכתע”י, עיזבון ברונו קיש, תיק 80/100). מסגרת רעיונית שנוסדה בשנת 1925 בירושלים וכללה מספר קטן של אקדמאים, רובם ממרכזֿאירופה, בהנהגתו של י”ל מאגנס, רקטור האוניברסיטה העברית. גישושיה בכיוון של כינון מדינה דוֿלאומית נדחו עלֿידי יהודים וערבים כאחד וראו י’ הלר: מברית שלום לאיחוד: י”ל מאגנס והמאבק למדינה דוֿלאומית, ירושלים: י”ל מאגנס, 2003. מאמר זה, מנובמבר 1931, כולל גם ברכה לרגל נישואיו הקרובים של ליבוביץ עם בחירת לבו, גרטה וינטר. פנחס רוזנבליט: “לדרכה של תנועת המזרחי בגרמניה”, בתוך: ספר הציונות הדתית: עיונים – מאמרים – רשימות – תעודות, בעריכת יצחק רפאל וש”ז שרגאי, כרך שני, ירושלים: מוסד הרב קוק, 1977; עמודים 330-342 רלוונטיים לימי רפובליקת ויימאר וראשית הרייך השלישי.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

תוכן העניינים
שלמי תודה 7
רשימת קיצורים 8
מבוא: “מותר לאדם לשנות את השקפתו” 9

1: תזות והבהרות לקראת ניסוח הפרוגרמה של צעירי מזרחי 47
2: ההתוועדות השנייה של צעירי מזרחי 52
3: ציונות נאמנה לתורה וציונות ליברלית 57
4: פנייה לחברי צעירי מזרחי 61
5: ישיבת הוועדה המרכזת של המזרחי הגרמני 63
6: נושאים מהותיים לדיון פניםֿֿציוני 66
7: ב”צעירי מזרחי” – גרמניה 71
8: מחשבות בנושא תורה ועבודה 77
9: על המשמעות של המזרחי 84
10: ציונות נאמנה לתורה 92
11: על אודות האידאולוגיה של המזרחי 100
12: ביקורת ספרים 105
13: דברים על האידאולוגיה של המזרחי 106
14: לוויכוח בסוגיית המשמעות של המזרחי 111
15: חינוך “ציוני” או “רק-יהודי”? 115
16: תגובה לתגובות 118
17: ניסיון הבהרה 123
18: מכתב לרודי הרץ 139
19: ביקורת ספרים 142
20: יהדות נאמנה לתורה ומחויבות סוציאלית 144
21: מכתב לצ”מ (ברסלאו) 148
22: מרכז צ”מ להנהגת המזרחי 153
23: י”ל ומרכז צ”מ 155
24: י”ל ומרכז צ”מ 161
25: אל כל קבוצות צ”מ ומדריכי ב”ה 165
26: מחויבותנו למצוות וביסוסה 169
27: לשאלת הדור הציוני הצעיר 178
28: המשבר בתנועת המזרחי 181
29: אל כל קבוצות צעירי מזרחי 186
30: אל כל קבוצות צעירי מזרחי 188
31: המאבק על תנועת המזרחי 190
32: המשבר בתנועת המזרחי 199
33: התבוננות נחוצה לקראת חג השבועות 200
34: פרוטוקול מקוצר מפגישת בח”ד 204
35: ברכת דרך לד”ר ליבוביץ 211
36: ביקורת ספרים 214
37: על שאלת התרבות I 216
38: על שאלת התרבות II 220
39: פגישת בח”ד גרינגסהוף 227
40: מכתב למשה אונא 230
41: מכתב למשה ציטרוננבאום 233
42: מפעל פלשתינה ובדלנות 235
43: כמה שאלות הנוגעות לחינוך הנערות 241
רשימת מקורות 245

גב הספר

גב הספר

לא קמה לנו דמות ציבורית כישעיהו ליבוביץ (1994-1902) – כה חדה בהבחנותיה ואבחוניה, רהוטה בהתבטאויותיה, ישרת דרך ואנושית כל כך. מבחינה זו, ומבחינות רבות נוספות, ליבוביץ היה יחיד בדורו, וכזה הוא נותר אף לאחר הסתלקותו.
ספר זה מתבונן בדרכם ובהתבטאויותיהם של בני הזוג ליבוביץ ובני חוגם עוד טרם עלייתם ארצה מגרמניה. מפליא לעמוד על עמדותיהם של ליבוביץ ושל בני החבורה הצעירה של “צעירי מזרחי” בגרמניה הוויימארית. מבחינות רבות חלק ניכר מן הנושאים הנידונים כאן הם אקטואליים מאוד גם בימינו.
את מרבית הגותו וכתיבתו ליבוביץ מייחד לשלושה נושאים: 1. היחס למודרנה; 2. השאלה הערבית; 3. מהי ‘עבודה יהודית’?
בנושא זה הוא מביע חשש שהדבקות בחיים יהודיים וההסתגרות יביאו את היהודי המאמין להיות עני ברוחו. ליבוביץ מבקש לחנך אדם יהודי מאמין הפתוח לתרבות הכללית.

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “שייע”

האימייל לא יוצג באתר.