ראשי » הגות ועיון » גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן – שלושה כרכים

מבצע!

גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן – שלושה כרכים

(חוות דעת לקוח 1)


שימו לב: ספר זה יישלח בדואר שליחים ללא תשלום (בישראל בלבד). יש לבחור במשלוח בחינם! --- Rabbi Saul Lieberman’s Marginalia on Talmud Yerushalmi

,

מס' עמודים: 2564 / תאריך יציאה: פברואר 2022

מסת"ב: 978-965-7791-60-8

₪450.00   360.00 315.00
Name Range Discount
מבצע שבוע הספר 2022 1 - 1 12.5 %
מבצע שבוע הספר 2022 2 - 2 25 %
מבצע שבוע הספר 2022 3 - 10 37.5 %

תיאור

תיאור

שימו לב: שלושת הכרכים הללו יישלחו בדואר שליחים ללא תשלום (בישראל בלבד). יש לבחור במשלוח בחינם בעגלת הקניות!

 

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר:
אין עושין נפשות לצדיקים,
דבריהן הן זכרונן.
(ירוש’ שקלים, פ”ב ה”ז, מז ע”א)

תוכן העניינים

תוכן העניינים

כרך א
הקדמה 11
מבוא כללי 17
פתיח ה 17
טופס א ‘ 18
טופס ב ‘ 22
טופס ג ‘ 24
טופס ד ‘ 32
טופס ה ‘ 37
טופס ו ‘ 39
כריכו ת 41
הגליונות ודרכי בעריכה 41
עוד על דרכי ההגהה של רבינו ועל דרכי בעריכה 47
עוד על צורת הגליונות ועל דרכי בעריכה 50
על תוכן הגליונות ועל ההערות שלי 55
סוף דב ר 56
הסימנים בגליונות ובעריכה 58
טופס א
סדר זרעים
מסכת ברכו ת 59
מסכת פא ה 108
מסכת דמא י 133
מסכת כלאי ם 161
מסכת שביעי ת 187
מסכת תרומו ת 232

נייניםע תוכן ה
מסכת מעשרו ת 283
מסכת מעשר שני 306
מסכת חל ה 333
מסכת ערל ה 357
מסכת ביכורי ם 373
סדר מועד
מסכת שב ת 386
מסכת עירובי ן 453
מסכת פסחי ם 503
מסכת יומ א 567
מסכת שקלי ם 599
מסכת סוכ ה 614
מסכת ראש השנה 628
מסכת ביצ ה 644
מסכת תעני ת 667
מסכת מגיל ה 694
מסכת חגיג ה 718
מסכת מועד קטן 732
סדר נשים
מסכת יבמו ת 746
מסכת סוט ה 796
מסכת כתובו ת 830
מסכת נדרי ם 888
מסכת גיטי ן 924
מסכת נזי ר 977
מסכת קידושי ן 1017
סדר נזיקין
מסכת בבא קמא 1047
מסכת בבא מציעא 1067
מסכת בבא בתרא 1089

נייניםע תוכן ה
מסכת סנהדרי ן 1107
מסכת מכו ת 1148
מסכת שבועו ת 1155
מסכת עבודה זרה 1182
מסכת הוריו ת 1208
מסכת ניד ה 1223

 

כרך ב
טופס ב
הגליונו ת 1239

 

כרך ג
טופס ג
מבוא 2323
תיאור צילום כ”י ליידן של אפשטיין 2323
רישום חילופי הנוסח בכל הירושלמי מכ”י ליידן 2330
רישום חילופי הנוסח במסכת סוטה מכ”י רומי 2343
השוואה בין הגליונות למסכת סוטה שבטופס ג’ לטופס א ‘ 2347
הגליונות 2349
נספח: לשימוש מונחי ההגהות שבכי”ל אצל אפשטיין 2353
קיצורים וראשי־תיבות אופייניים 2358
טופס ד
מבוא 2359
הגליונות 2360
טופס ה
מבוא 2371
הגליונות 2374

נייניםע תוכן ה
טופס ו
מבוא 2381
הגליונות 2390
כריכות
פתיחה 2451
הרשימות 2453
שלושה דפים בודדים 2493
נספח: כללים בירושלמי ובחקר הירושלמי ועוד, מחיבוריו של רבינו 2497
ציונים וקיצורים ביבליוגרפיים
פתיחה 2499
ציונים וקיצורים ביבליוגרפיים 2501
קיצורים של כתבי העת הלועזיים 2547
הערות נוספות 2547
ראשי תיבות וקיצורים 2549

קטע מתוך: מסכת ברכות - פרק ראשון

קטע מתוך: מסכת ברכות - פרק ראשון

מתוך: מסכת ברכות – פרק ראשון

משה עסיס, מתוך ההקדמה לספר:

משה עסיס, מתוך ההקדמה לספר:

בשנת תשמ”ט (1989) פנה אלי ידידי פרופ’ שמא פרידמן, אז מנהל מכון שוקן, במכתב – מכתב שהביא בעקבותיו את הפרסום הזה של כל גליונות הירושלמי של מורנו ורבנו רבי שאול ליברמן ז”ל – ובו הצעה לקבל על עצמי מטעם הנהלת בית המדרש לרבנים באמריקה את העתקת גליונות הירושלמי של הגר”ש ז”ל מטופס הירושלמי שלו (דפוס ניו־יורק תש”ט), הנמצא בספרייתו אשר במכון שוקן, הוא הטופס שאכנה בעתיד: טופס ב’. ואמנם “בסוף יולי 89”, התחלתי לעבוד על גליונות טופס ב’ מתחילת מסכת ברכות, וסיימתי באמצע הפרק העשירי במסכת יבמות.
במשך אותה שנה אקדמית (תשמ”ט-תש”ן) נודע לי על מציאותם של טפסים נוספים של הירושלמי המוגהים בידי רבינו, הם הטפסים שיכונו: טופס א’ (דפוס קרוטושין תרכ”ו), הכולל גליונות על כל הירושלמי; טופס ד’ (הוצאת יונתן תרצ”ב), וטופס ה’ (ברלין תרפ”ה, שהוא דפוס צילום של דפוס ויניציאה), הכוללים גליונות בודדים; וכן טופס ו’ (דפוס קרוטושין תרכ”ו), הכולל מספר נכבד של גליונות; הנמצאים כולם ברשותו של פרופ’ מאיר בר־אילן. חוץ מאלה, נמצא במכון שוקן טופס נוסף, שאותו כיניתי טופס ג’, הוא עותק שני של דפוס ברלין תרפ”ה, שבו העתיק רבינו בכתב ידו את הגליונות של כ”י ליידן של הירושלמי, מתוך צילום כ”י ליידן הנמצא ברשותו של רבו פרופ’ יעקב נחום אפשטיין ז”ל.
אחרי אותה שנה, לא נתחדשה העבודה מטעם בית המדרש. ואולם במכתב מתאריך י”ח בסיוון תשנ”ג (9 ביוני 1993), שקיבלתי מאת פרופ’ פרידמן, הוא מצטט שם, בין היתר, את מה שכתב להנהלת בית המדרש לרבנים: “כבר נענה ידידנו פרופ’ משה עסיס להכין הערות אלה לשם פירסום, כשביקשתיו לכך בשעתו, במסגרת מכון שוקן של בית המדרש דידן, ומי יתן שמפעל זה יתחדש, וישא פירותיו החשובים, פירושיו של הגר”ש ליברמן ז”ל למקומות קשים בירושלמי”.
ואמנם העבודה על הגליונות נתחדשה כעבור כעשר שנים מתחילתה על ידי פרופ’ שמואל גליק, מחליפו של פרופ’ פרידמן בהנהלת מכון שוקן, כפי שסוכם בינינו בפגישה שהייתה במכון שוקן ביום ד’ י’ חשוון תש”ס (10.10.99).
ואמנם כבר לפני “יום חמישי כ”ה חשון תש”ס (4.11.99)”, התחלתי את העבודה על טופס ב’ מתחילת מסכת יבמות, וסיימתי אותה בסוף מסכת נידה, בראשית חודש אב באותה שנה, כפי שציינתי בכתב ידי בסוף ההעתקה: “תם ונשלם יום ה’ ב’ מנחם־אב תש”ס, 3.8.2000”.
בהמשך העבודה ציינתי בכתב ידי על הגליונות שהעתקתי משאר הטפסים כדלקמן:
טופס א’: התחלה במסכת ברכות יום ראשון ג’ אלול תש”ס (3.9.2000), וסיום במסכת נידה יום ד’ כ’ תמוז תשס”א (11.7.2001).
טופס ו’: התחלה יום ד’ כ’ תמוז תשס”א (11.7.2001), וסיום יום ד’ ה’ מנחם־אב תשס”א (25.7.2001).
טופס ג’: התחלה יום ד’ ה’ מנחם־אב תשס”א (25.7.2001), וסיום: יום א’ 2.9.01 (י”ד אלול תשס”א). מטופס זה העתקתי כמה גליונות לדוגמא לשם המבוא שלי לטופס ג’.
טופס ד’: התחלה ביום ד’ 5.9.01 (י”ז אלול תשס”א), ולא רשמתי תאריך סיום (מן הסתם זה היה באותו יום, למיעוט הגליונות שם).
את שלושת הטפסים האלה (חוץ מטופס ג’) השאיל לי בטובו פרופ’ מאיר בר־אילן למשך שנים רבות במכון שוקן. ואילו את הגליונות של טופס ה’ העתקתי בביתו, כשהייתי אצלו ברחובות ביום ד’ ט”ו באב תש”ס (16.8.2000) לשם קבלת אותם הטפסים והעברתם למכון שוקן.
כל החומר הזה ניתן בשעתו להקלדה במכון שוקן, ועבר שתי הגהות, מהן אציין את ההגהות על טופס ב’ וא’, שהם הטפסים העיקריים, כדלקמן:
טופס ב’: תחילת הגהה ראשונה במסכת ברכות יום ה’ ג’ תשרי תשס”ב (20.9.2001), וסיומה במסכת נידה ביום ד’ ר”ח ניסן תשס”ב (10.4.2002); וסיום הגהה שנייה ביום ג’ כ”ח כסליו תשס”ג (3.12.2002).
טופס א’: תחילת הגהה ראשונה במסכת ברכות יום ג’ כ”ח כסליו תשס”ג (3.12.2002), וסיומה במסכת נידה יום ד’ כ”ט אדר ב’ תשס”ג (2.4.2003). ותחילת הגהה שנייה יום ד’ כ”ט אדר ב’ תשס”ג (2.4.2003), וסיומה ביום ד’ ג’ חשוון תשס”ד (29.10.2003).
עד תאריך 31.3.3004 השלמתי הגהה שנייה של כל הטפסים.
כמה פנים היו לעבודה על הגליונות: העתקת הגליונות והגהת ההקלדות, עיון נוסף במקומות החסרים, המקוטעים והמטושטשים לשם השלמתם ופענוחם עד כמה שאפשר (וזה לא נתאפשר תמיד), וכשהגליונות צפופים – בדיקת הלשון במקור שאליו מפנה רבינו כדי לוודא את לשון הדיבור המתחיל לאותו גליון, וידוא ההפניות למראי המקום לספרות ולעתים גם העתקה מהם, השלמת מראי המקומות לראשונים בהוצאות שהשתמש בהם רבינו, ובייחוד השלמת ההפניות לירושלמי, שם ציין רבינו באופן מכריע את העמודים אבל לא את השורות, ועיון בפירוש המקומות הקשים עד כמה שאפשר שכמה מהם נשארו בשלב זה בצ”ע.
במשך כל השנים האלה והשנים שאחריהן, העבודה על הגליונות הייתה בדרך כלל שעתיים לשבוע, ארבע שעות לשבוע בשנות השבתון שלי. לא הייתי יכול להרשות לעצמי יותר, זאת מחמת עבודתי על ספרי “אוצר לשונות ירושלמיים” (ניו יורק וירושלים תש”ע – 2010) שנמשכה כעשרים שנה, ועל המאמרים שלי, וכן מחמת עבודתי על הרצאותַי ושיעורַי בחוג לתלמוד באוניברסיטת תל־אביב, עבודה שנמשכה בסך הכול שלושים ואחת שנה (כולל שבתונים).
תוך כדי עבודתי על העתקת הגליונות והגהתם, נוכחתי לדעת שאי אפשר לפרסם אותם כהווייתם כפי שהייתה המחשבה הראשונה, אלא יש צורך בתוספת הערות. וזאת משני טעמים: רבינו קיצר מאוד בדרך כלל בגליונות מחמת חוסר מקום ויש צורך לפרש את דבריו, ועוד, שחזר בו במקומות לא מעטים מסברתו הראשונה והציע בשאר גליונותיו ובחיבוריו השונים הגהות ופירושים אחרים.

חוות דעת (1)

1 ביקורת עבור גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן – שלושה כרכים

  1. עפרה שי

    יישר כוחך , פרופ’ משה עסיס.
    מתלמידתך באוניברסיטת תל-אביב
    עפרה שי

הוסף חוות דעת

האימייל לא יוצג באתר.