ראשי » הגות ועיון » “האמת הכפולה” – עיונים בהגות הדתית …

מבצע!

“האמת הכפולה” – עיונים בהגות הדתית המודרנית במאה התשע עשרה ובהשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים

מס' עמודים: 477 / תאריך יציאה: 2016

דאנאקוד: 249-50369 / מסת"ב: 978-965-540-559-0

נקה

  • מודפס
    ₪119.00 ₪95.20

  • דיגיטלי
    ₪35.00

גב הספר

גב הספר

בספר זה ימצא הקורא המשך לספרי הדרך הממוצעת, הנסב על הקושי שעמד בפני אנשי “הזרם האמצעי” בחקר מחשבת ישראל במאה התשע עשרה: לשלב את הֶגֵדי התורה, שנחשבו בעיניהם כהתגלות אלוהית, בהֶגֵדי המדע, שמקצת מסקנותיו נראו להם כסותרות את התורה. מסתבר שאותו קושי עמד גם בפני “זרם האמצע” במאה העשרים ונראה שהוא הושפע מרש”ר הירש ומשד”ל.

בספר מוצגות שלוש אסכולות של תלמידי חכמים מרתקים, יחידי סגולה ועתירי זכויות, שספגו את התרבות הכללית והיהודית של מולדתם. אסכולה אחת של פוסקים ופרשני תורה שראשיתה ברב עטלינגר וסופה ברב ברקוביץ, ואסכולה שנייה של אנשי הגות יהודית שראשיתה בחכם יצחק ברנייס, וסופה בישעיהו ליבוביץ. הציר העיקרי של שתיהן הוא רש”ר הירש. האסכולה השלישית היא של פרשני תורה שראשיתה בשד”ל והמשכה בקאסוטו. שלוש שיטות לימוד אלה נהגו עד להקמת מדינת ישראל הריבונית.

הניסיון לטפל בקשיים שנתקל בהם מי שמאמין באלוהים ובהתגלות, ובד בבד מבקש להתחבר לתרבות המערבית ולפילוסופיה שלה ולקבל את מסקנות המחקר המדעי, עובר כחוט השני בין ההוגים שהספר עוסק בהם. מכאן שמו האמת הכפולה. בין ההצעות השונות בולטת זו של שד”ל, שהציע את עמדת “האמת הכפולה” (על פי אליה דלמדיגו, 1493-1458) או בניסוחה המודרני – העמדה הדיאלקטית הבלתי פתירה, הגורסת שיש לאחוז בו-בזמן בתבונה האנושית ובמסורת הדתית שבכתבי הקודש ובספרות חז”ל, שכן הן מקורות ראויים להכרת האמת והטוב, גם אם לעתים הן סותרות זו את זו. הסתירה כואבת ומאתגרת כאחת, אך ההשלמה עמה מאפשרת את המשך החקירה ואת העיון והחוויה, והיא נותנת לאדם הדתי החושב קיום בעולמו. הספר שלפניכם עוסק בעמדותיהם של הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, ישעיהו ליבוביץ, דוד צבי הופמן, יעקב יחיאל ווינברג, אליעזר ברקוביץ, הרב קוק ומשה דוד קאסוטו.

ד”ר אפרים חמיאל מילא תפקידי ניהול שונים בבנק לאומי ועם פרישתו המוקדמת השלים תואר שלישי במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ואף לימד בה מספר שנים. עתה הוא ממשיך לעסוק בחקר מחשבת ישראל בעת החדשה.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פתיחה 11

פרק ראשון: רש”ר הירש – המחנך הנאואורתודוקס, הנאורומנטי,

ועמדת הזהות הנאופונדמנטליסטית 16

רקע 16; מאפייני יסוד בהגותו של הירש 17; מהפכת החינוך 18; מהפכת מעמד האישה ביהדות 19; נאורומנטיקה 21; נאופונדמנטליזם 24; נטרול שיבת ציון לעתיד האוטופי שמחוץ להיסטוריה 34

פרק שני: הפרשנויות מימין ומשמאל למשנתו של רש”ר הירש 36

הקדמה 36; ‘תורה עם דרך ארץ’ – אמת לכתחילה או פשרה בדיעבד 37; בין פרטיקולריזם לאוניברסליזם 55; שיבה ריאלית לציון בתוך ההיסטוריה: הירש מבשר ציונות או מתנגד לה? 60; סיכום 69

פרק שלישי: ‘גמול שמים’ – תורת ההשגחה של שד”ל בין התגלות לפילוסופיה 70

פתיחה 70; תקופת הנערות – עמדה דתית מוסרית 72; תקופת הבגרות 79; תקופת הזקנה – התבססות עמדת ‘האמת הכפולה’ 88; מסקנות וסיכום 92

פרק רביעי: התפתחות ההלכה: עמדתו המתפתחת של שד”ל 94

הקדמה 94; התחלה 96; הצגה ראשונית של העמדה: התורה שבעל פה אינה מסיני 96; מקור הסמכות ועמדת האדוקים 100; השיטה השנייה: חלוקה מחדש של רבדי ההלכה שבתורה שבעל פה 103; סיכום 126

פרק חמישי: ‘אחד הוא הפשט כי אחת היא האמת’: שד”ל בין הגות לפרשנות 115

רקע 115; ביקורת כלפי ראב”ע לעומת השבח לרש”י 116; פירושי שד”ל 121; שיטתו הפרשנית של שד”ל 123; ההסבר 123; סיכום 126

פרק שישי: שד”ל והרמב”ם: ‘לקבל האמת ממי שיאמרה’ 128

הקדמה 128; א. תיאור היסטורי של פולמוס הרמב”ם: טיעוני שד”ל כלפי הרמב”ם ותגובות חכמי גליציה 129; ב. פירושי שד”ל לחומש שמוצגת בהם דעת הרמב”ם בשמו 138; ג. נושאים שבהם מביע שד”ל עמדות הקרובות לדעת הרמב”ם מבלי לציין את שמו 140; ד. הפתרון 153; סיכום 154

פרק שביעי: שד”ל על הקבלה התאוסופית: בדיה מזיקה בכוונה רצויה 156

רקע 156; אמירות ראשונות 159; מאמר הוויכוח – היום הראשון: לקבלה אין
מסורת 160; היום השני: מקור הקבלה בפילוסופיה 162; לילה שלישי: קדמות הניקוד והטעמים 166; היום השלישי: ביסוס הטענות כלפי קדמות ספר הזוהר 168; אחרי גניזת ה’ויכוח’ 173; סיכום 179

פרק שמיני: בין תבונה להתגלות: המפגש בין מהר”ץ חיוּת לרנ”ק 181

הקדמה 181; א. הליכה בדרך האמצע – בין ימין לשמאל 182; ב. ההיסטוריה של האנושות ושל עם ישראל 185; ג. היחס לתורה שבכתב 188; ד. היחס להלכות שבתורה שבעל פה 191; ה. מדרש האגדה ומעמדם של חז”ל 196; ו. אופיָם של מעמד הר סיני ומתן תורה 199; סיכום 206

פרק תשיעי: השפעת רש”ר הירש על הפילוסופיה הדתית היהודית

במאה העשרים 208

מבוא 208; ישעיהו ליבוביץ הרציונליסט ורש”ר הירש 210; הקדמה 210; נאוקאנטיאניזם וביקורת על תורת המוסר הקאנטיאנית 212; הצו הקטגורי מול הצו
ההלכתי 215; טרנסצנדנטיות 217; תמצית היהדות – הנורמות 218; התורה שבעל
פה 223; מלחמות בעבודה זרה, משיחיות וקדושת העם והארץ – הקדושה כייעוד ולא כמציאות 225; הטוטליות והמציאותיות של ההלכה 229; אוניברסליזם והומניות 231; הרמן כהן הליברל הדתי, ורש”ר הירש 234; טרנסצנדנטיות 236; קשר בין תורת המוסר לדת 237; טלאולוגיה של ההיסטוריה האנושית – הקדושה כייעוד 240; היהדות לעומת הנצרות: מי היא דת התבונה 243; התשובה, האהבה והרחמים 245; פרנץ רוזנצוויג – האקסיסטנציאליסט הדתי ורש”ר הירש 249; מקומם של עם ישראל והיהדות בהיסטוריה האנושית לעומת אומות העולם והנצרות 250; עליונותם של הניסיון ההיסטורי והאהבה הספונטנית על ההכרה התבונית 253; הבריאה, ההתגלות והגאולה 256; ארץ, גלות,
שפה 258; תורה ומצוות 261; דת וטבע, תורה ומדע 263; סיכום 267

פרק עשירי: השפעת פרשנות רש”ר הירש לתורה על פרשנותו של רד”צ הופמן 269

רד”צ הופמן 269; היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ותפקידם של מדרש ההלכה והאגדה 272; התורה והמצוות כשיטת מוסר עליונה לישראל ושליחות ישראל להעבירה לאנושות 276; התוכן של תורת המוסר והקדושה כמטרתה 277; מה מלמדת התורה, מהי התכנית האלוהית בהיסטוריה האנושית, ומה אופי היחס בין תורה למדע 282; לימודי חול וחכמת ישראל 286; ארץ ישראל 288; מעמד האישה 289; פירושים נוספים שקרובה בהם פרשנות הופמן לפרשנות הירש 290

פרק אחד עשר: השפעת רש”ר הירש על הגות אנשי ההלכה המודרנים

במאה העשרים 295

יעקב יחיאל ווינברג 295; רומנטיקה ורציונליזם 296; תורה עם דרך ארץ 299; הטוטליות של התורה 313; מרכזיות קיום המצוות 314; תורת המוסר 315; השליחות לאנושות 318; ציונות וארץ ישראל 319; מעמד האישה ביהדות 320; היחס לנצרות 323; סיכום 324; אליעזר ברקוביץ 325; רציונליזם ורומנטיקה, היחס בין הפילוסופיה ובין
הדת 326; ‘תורה עם דרך ארץ’ 331; מרכזיוּת המצוות 333; תורת המוסר: חוקי ההתגלות לעומת החוק האנושי והלכות חז”ל 334; הקדושה 341; שליחות, אוניברסליזם
ומשיחיות 344; הנצרות 349; פנתאיזם ומטריאליזם 350; האבולוציה 352; מעמד האישה ביהדות 353; סיכום 356

פרק שנים עשר: השפעת הנאואורתודוקסיה הגרמנית על הרב קוק הצעיר 358

רקע 358; תורה שבכתב ושבעל פה 361; היחס בין אורחות המדע ודרכי הדרישה לבין שורשי התורה ואמיתת האמונה 365; לימודי חול ודרך האמצע 373; תורת המוסר 377; שליחות לאנושות למען גאולתה והיחס לנצרות 380; העתיד המשיחי 384; מדוע נגנז ‘לנבוכי הדור’ 387; סיכום 394

פרק שלושה עשר: השפעת שד”ל על פרשנות משה דוד קאסוטו למקרא 395

הקדמה 395; מקורה וזמנה של התורה 397; תורת התעודות 403; פרשנות פשט שלא כדרשנות חז”ל 407; התורה אינה מקור לאינפורמציה מדעית אלא לחינוך מוסרי 412; האומנם סיפורי התורה הם אמת היסטורית 415; פירושים שווים 418; סיכום 421

פרק ארבעה עשר: סובלנות, פלורליזם ופוסט מודרניזם – דיאלקטיקה של ניגודים בהגות היהודית בעת החדשה 422

סובלנות 422; פלורליזם 423; פוסט מודרניזם 424; סיום – העמדה הדיאלקטית ביהדות 425

רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 429

מקורות הפרקים 453

מפתח העניינים 455

מפתח השמות 469

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על ““האמת הכפולה” – עיונים בהגות הדתית המודרנית במאה התשע עשרה ובהשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים”

האימייל לא יוצג באתר.