ראשי » מבצע חגים 2019 » דוקטור יוספה והפתגמים – מטיילים בים התיכון

דוקטור יוספה והפתגמים – מטיילים בים התיכון

מס' עמודים: 40 / תאריך יציאה: יולי 2019

דאנאקוד: 249-50690 / מסת"ב: 978-965-540-888-1

₪49.00   39.20

גב הספר

גב הספר

ד”ר יוספה היא בלשנית וחוקרת פתגמים ישראלית.  בספר הזה היא מספרת לילדים על הנסיעות שלה לכל מיני ארצות ברחבי הים התיכון.

המחבר, המשורר רמי סערי, הוא בדומה לגיבורת הספר ד”ר לבלשנות ומתרגם, וכמו ד”ר יוספה גם הוא אוהב אנשים ושפות מהארץ וגם מארצות אחרות.

שִׁמְעוּ, יְלָדִים

שִׁמְעוּ, יְלָדִים

שִׁמְעוּ, יְלָדִים, וְהַקְשִׁיבוּ הֵיטֵב,
כִיּ עַכְשָׁו אֶשְׁפּךֹ בִפְּניֵכֶם אֶת הַלבֵּ:
אֲניִ דוּקְֹטורֹ יוסֵֹפָה כהֵֹּן־דָנּיִאֵּל,
מַכִיּר אותִֹי כִמְּעַט כָלּ אִישׁ בְיּשְִרָׂאֵל.
בָרֶּגלֶ, בְמָּטוסֹ, עַל גבַּ סוסּ, עַל דַבֶּשֶּׁת
כָלּ עִיר וכְּפָר, הַר וְנהָָר, אֲניִ תָּמִיד חורֶֹשֶׁת,
וְכָך מְלאֵַת עִניְןָ, נסְִעֶרֶת וְנרְִגשֶֶּׁת,
מֵאֶרֶץ לאְֶרֶץ עָבַרְתִּי, בִקַּּרְתִּי בְכָּל יבֶַשֶּׁת.
אֲניִ חוקֶֹרֶת הַפִּתְגמִָּים,
נוסַֹעַת בֵיּן אֲרָצותֹ וְימִַּים,
בוּדֶֹקֶת בְרִּיוּתֹ בְכָּל עַם וְעַם,
ומִּכָלּ אֶחָד מְקַבֶלּתֶ פִּתְגםָּ.
אסָפַתְִּי פתְִּגמִָּים מִפהֹּ ומִּשּׁםָ,
מִצָפּוןֹ, מִדָרּוםֹ ומִּקְּצֵה הָעולֹםָ.
עַכְשָׁו אַצִיּג אותָֹם בִפְּניֵכֶם
בְתִּקְוהָ לשְַמֵּׂח אֶת לבְַבכְםֶ,
וְאִם אֶמְצָא פִּתְגמִָּים נוסָֹפִים,
אֶכְתּבֹ עֲליֵהֶם בִרְּבותֹ הַימִָּים…

3

3

מִדְרּוםֹ סְפָרַד בְמַּסּוקֹ
טַסְתִּי, אֲבָל לאֹ רָחוקֹ,
אלֶ העִָיר ברְַּצלֵוֹנהָ
כְדֵּי לפְִגשֹּ שָׁם אֶת רָמונֹהָ:
הִיא זקְֵנהָ קְטַנטְַנהָּ
ובּטִנְהָ שׁמְנַמְנַהָּ,
ישֵׁ להָּ פֶּה חָמודּ מָתוקֹ
שֶׁאוהֵֹב מְאודֹ לצְִחקֹ.
לשַָּפָׂה שֶׁל הָאִשָּׁה
שֶׁאִתָּהּ ישֵׁ ליִ פְּגיִשָׁה
קורְֹאִים “קָטָלאָניִת”,
וְהִיא לאֹ מַמָּשׁ קָשָׁה.
ישַָׁבְתִּי עִם רָמונֹהָ
בשַּּׁמֶֶשׁ עַל הַמִּרְפּסֶתֶ.
הַילְדִָים למְַטָּה שִחֲׂקוּ
מַחבְוּאֹיִם, תּופֹסֶתֶ.
“אֵיך אוכַּל לעֲַזרֹ לךָ,ְ יוסֵֹפָה?”
שָׁאֲלהָ אותָֹהּ סַבְתָּא מְנמֶֻּסֶת.

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “דוקטור יוספה והפתגמים – מטיילים בים התיכון”

האימייל לא יוצג באתר.